Gerechtsdeurwaarderskantoor
Van Beest, Knol & Vermeulen

Telefoon: 015 - 2159545 (ook buiten kantooruren)
Fax: 015 - 2135429
Mail beestknol@planet.nl
Correspondentie: Bezoekadres:

Postbus 632
2600 AP Delft

Wallerstraat 14c - 16c
2613 ZS Delft

Reglement niet-ambtelijke rechtspraktijk

houdende bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk van de leden van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

 

1. Omschrijving niet-ambtelijke rechts-praktijk

De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:
1.1.    de incassowerkzaamheden, het geven van advies, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van proce-dures enz.
1.2.    het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van rekesten, het behandelen van deze zaken en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden, en de afwikkeling van de exe-cutoriale titels.  

2. Opdrachtgevers

De werkzaamheden worden door de leden verricht op ver-zoek en/of in opdracht voor:
2.1.1.    Tussenpersonen, waaronder verstaan advocaten, procureurs en gerechtsdeurwaarders.
2.1.2.    Adviseurs, waaronder worden verstaan opdrachtgevers, die zijn rechtskundig adviseur, houder van een incassobureau, of bedrijven of instellingen met een eigen juridische afde-ling.
2.1.3.    Overige opdrachtgevers, waaronder worden verstaan, opdrachtgevers die niet behoren tot de bovengenoemde.
2.2.    Het Bestuur van de Koninklijke Vereniging van Gerechts-deurwaarders heeft de bevoegdheid om op de voet van ar-tikel 12 van dit reglement de tarieven voor enige categorie opdrachtgevers op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren.  

3. Basisvergoeding

3.1.    In alle zaken, waarin de leden, ter voldoening aan het artikel 14 van de statuten van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders bepaalde, een dossier aanleggen en de gegevens van de zaak in hun administratie verwer-ken, is aan hen een basisvergoeding € 11,34 verschuldigd.
3.2.    Alle beloningen, te berekenen volgens de in dit reglement voorkomende tarieven zijn verschuldigd, voor zover de som van die beloningen de basisvergoeding te boven gaat. Indien de toepassing van deze tarieven een uitkomst geeft die lager is dan € 11,34 exclusief de uitgelegde verschotten dan kan uitsluitend de basisvergoeding van € 11,34 in re-kening worden gebracht. Indien de toepassing van deze ta-rieven een uitkomst geeft van € 11,34 of hoger, dan mag de basisvergoeding niet in rekening worden gebracht.  

4. Tarieven van Tussenpersonen

Aan de leden is verschuldigd voor de werkzaamheden be-doeld in artikel 1.2:
4.1.    in zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerstdienende dag, de helft van het gemachtigde-salaris, met een minimum van € 2,47 per rolcomparitie en een maximum van € 46,29.
4.2.    In zaken op tegenspraak, een derde van het gemachtigde-salaris, met een minimum van € 2,47 per rolcomparitie tot een maximum van € 124,-- en vermeerderd met € 34,03 (zonder tijdsduur), exclusief BTW, voor elke verrichting terzake van het voorbereiden en bijwonen van een compa-ritie van partijen, een getuigenverhoor, een bezichtiging ter plaatse, een mondelinge toelichting en een verhoor op vraagpunten. Alsmede
a.    forfaitaire portokosten ad € 0,45 per rolbericht;
b.    faxkosten ten aanzien van ontvangen faxbericht per pagina A-4 formaat en het fotokopiëren van zoda-nige gefaxte pagina A-4 formaat tezamen voor        € 0,68 per ontvangen pagina A-4 , ongeacht in hoe-veel exemplaren het ontvangen faxbericht (brief, rapport of conclusie) voor een goede en optimale rolbediening dient te worden vermenigvuldigd.
4.3.    Indien uit een vonnis of beschikking is af te leiden of op andere wijze blijkt, dat bij de vaststelling van het gemach-tigde-salaris rekening is gehouden met de boven de hoofd-som gevorderde buitengerechtelijke kosten of anderszins, zal het lid gerechtigd zijn in rekening te brengen de helft, respectievelijk een derde van het normaal over de kale hoofdsom toe te schatten gemachtigde-salaris, op basis van het kantongerechtsliquidatie-tarief.
4.4.    Indien de leden tevens met de afwikkeling van de hieruit voortvloeiende executoriale titels belast zijn, zijn aan hen bovendien verschuldigd de afwikkelingskosten als hierna vermeld.
4.5.    Onder de afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten, welke de leden ingevolge dit reglement aan tussenpersonen berekenen voor hun werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoek-schrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan hen ter  afdoening ter hand is gesteld.
4.6.    De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskos-ten is het door het met de afwikkeling belaste lid ontvan-gen bedrag onder aftrek van alle andere aan dat lid ver-schuldigde kosten.
4.7.    De afwikkelingskosten bedragen:
tot        €    45,38          €   2,84
tot        €    90,76          €   3,40
tot        €    136,13        €   5,63
tot        €    181,51        €   7,31
tot        €    226,89        €   8,98
tot        €    272,27        €   10,66
tot        €    317,65        €   12,34
tot        €    363,02        €   14,04
tot        €    408,40        €   15,70
tot        €    453,78        €   17,38
tot        €    567,23        €   22,35
tot        €    680,67        €   27,48
tot        €    794,12        €   31,40
tot        €    907,56        €   36,46
tot        €    1.134,45     €   45,01
tot        €    1.361,34     €   54,39
tot        €    1.588,23     €   63,35
tot        €    1.815,12     €   72,31
tot        €    2.042,01     €   81,27
tot        €    2.268,90     €   90,26
tot        €    2.495,79     €   99,24
tot        €    2.722,68     €   108,23
tot        €    2.949,57     €   117,17
tot        €    3.176,46     €   126,13
tot        €    3.403,35     €   135,14
tot        €    3.630,24     €   144,10
tot        €    3.857,13     €   152,72
tot        €    4.084,02     €   162,00
tot        €    4.310,91     €   170,98
tot        €    4.537,80     €   179,97
tot        €    4.764,69     €   188,68
tot        €    4.991,58     €   197,67
tot        €    5.218,47     €   206,65
tot        €    5.445,36     €   215,64
tot        €    5.672,25     €   224,62
tot        €    5.899,14     €   233,61
tot        €    6.126,03     €   242,59
tot        €    6.352,92     €   251,58
tot        €    6.579,81     €   260,56
tot        €    6.806,70     €   269,55
    en daarboven

5. Tarieven adviseurs

5.1.    Aan de leden is verschuldigd voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits dezen zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, 10% van het geïncasseerde be-drag, vermeerderd met de helft, respectievelijk een derde van de toegewezen gemachtigdensalaris, zulks met inacht-neming van het onder de tarieven ‘tussenpersonen’in arti-kel 4.1 t/m 3 juncto artikel 1.2 bepaalde.
5.2.    De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofd-sommen en renten. De artikelen 7.3 tot en met 7.7 zijn van overeenkomstige toepassing.
5.3.    Het is de leden, elk voor zich, toegestaan – zulks ter beoordeling van elk lid afzonderlijk – om af te wijken van het voor adviseurs vastgestelde tarief (art. 5.1) en om aan een daarvoor in aanmerking komende adviseur het voor ‘tussenpersonen’vastgestelde tarief (art. 4.4 t/m 7) in reke-ning te brengen.  

 

6. Vervallen

 

7. Tarieven overige opdrachtgevers

7.1.    Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.
7.2.    Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door het lid tenminste éénmaal schriftelijk aangemaand of bij ex-ploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolg of een afbetalingsre-geling tot stand gekomen is, worden in overleg met de op-drachtgever, rechtsmaatregelen opgenomen.
7.3.    De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdracht-gever.
7.4.    Het is de  leden niet geoorloofd kosten, in welke vormen onder welke benaming ook, geheel of gedeeltelijk voor ei-gen rekening te nemen, of hun honorarium voor incasso-werkzaamheden geheel of gedeeltelijk afhankelijk te stel-len van andere factoren dan die welke daarvoor bij dit re-glement zijn vastgesteld.
7.5.    Het lid heeft het recht het hem toekomende, overeenkom-stig de bij dit reglement vastgestelde incassotarieven, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen over het be-drag van de hem ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever buiten het lid om de schuldenaar een rege-ling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of het lid ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
7.6.    Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vor-dering.
7.7.    Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.
7.8.    Aan de opdrachtgever zal door de leden worden berekend voor werkzaamheden terzake van incassowerkzaamheden:
7.8.1.    tot € 2.268,90 15% van het geïncasseerde bedrag.
7.8.2.    Over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, eventueel vermeerderd, zulks ter beoordeling van de leden, met administratiekosten tot ten hoogste 5% van het geïn-casseerde bedrag. Eén en ander met doorberekening van de door hen voor hun opdrachtgever uitgelegde verschotten.
7.8.3.    De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is, het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten.
7.8.4.    In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan de leden verschuldigd de door deze ge-maakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.
7.8.5.    Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van ad-viezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de opdrachtgever aan de le-den verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een naar billijkheid vast te stellen salaris.  

8. Voorschotten

8.1.    Het lid is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door het lid te bepalen bedrag stort als voorschot ter dek-king van de te maken kosten en/of verschotten.  

9. Omzetbelasting

9.1.    Alle in dit reglement genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting  

10. Betaling

10.1.    Voldoening van al hetgeen aan een lid verschuldigd is, dient te geschieden binnen één maand, nadat het lid zijn declaratie aan zijn opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervalda-tum.
10.2.    De buitengerechtelijke kosten ter incasso zullen worden berekend overeenkomstig de artikelen 7.8.1 en 7.8.2 van dit reglement.  

11. Geschillen

11.1.    Geschillen uit de toepassing van dit reglement voortvloei-ende zullen, behouden in het geval onder 11.3 bedoeld, worden onderworpen aan het oordeel van arbiters op de wijze als bedoeld in artikel 22 van de statuten en het daar-op aansluitende arbitragereglement van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
11.2.    Er is een geschil indien de opdrachtgever of de gerechts-deurwaarder verklaart dat dit het geval is.
11.3.    Het staat de gerechtsdeurwaarder vrij om een opeisbare vordering, ten aanzien waarvan de opdrachtgever niet bin-nen een maand na datum van de declaratie, schriftelijk heeft verklaard dat er een geschil aanwezig is, voor te leg-gen aan de gewone rechter.  

12. Afwijkende Overeenkomsten

12.1.    Het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Gerechts-deurwaarders is gerechtigd ten aanzien van de in dit regle-ment bepaalde tarieven, afwijkende overeenkomsten te sluiten.  

13. Wijziging / Aanvulling

13.1.    De Algemene Vergadering kan op voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van dit reglement beslissen volgens de re-gels bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.  

14. Commissie niet-ambtelijke tarieven

14.1.    Er is een Commissie Niet-ambtelijke Tarieven, bestaande uit vijf ledengerechtsdeurwaarders, bij voorkeur te kiezen uit het rechtsgebied van elk gerechtshof één.
14.2.    De in of omstreeks de maand oktober te houden Algemene Vergadering benoemt de leden van die commissie voor drie jaren.
14.3.    Deze commissie heeft tot taak de Algemene Vergadering voor te lichten, te adviseren in voorstellen te doen omtrent wijzigingen en/of aanpassingen van dit reglement en de daarin opgenomen tarieven.
14.4.    Het bepaalde in artikel 10, de leden 3 tot en met 5 van het huishoudelijk reglement van de Vereniging zijn van toe-passing.  

15. Slotbepaling

15.1.    Dit reglement zal door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders gedeponeerd worden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en treed in werking op 1 januari 1992.   Aldus vastgesteld en goedgekeurd ter Algemene Vergadering, gehouden op 24 september 1966 te Texel.
Laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd ter Algemene Vergadering te Texel op 25 oktober 1991